Javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2017. godini – prvo polugodište

Objavljeno: 30.03.2017

Kategorije:Natjecaji

ACI d.d. poziva neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u  prioritetnim područjima za 2017. godinu da se prijave na financijsku podršku projektima ili programima koji doprinose široj društvenoj zajednici u domeni prioritetnih područja definiranih ovim natječajem

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

 1. Djeca i Mladi
 2. Umjetnost i kulturna baština
 3. Zaštita okoliša
 4. Znanost i sport
 5. Humanitarno djelovanje

Organizacije mogu prijaviti projekt/program za sljedeće aktivnosti:

 1. Djeca i Mladi – odgojno-obrazovni projekti/programi za djecu i mlade; sportske aktivnosti djece i mladih; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti; sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima; odgojni i obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.
 2. Umjetnost i kulturna baština – promocija hrvatske kulture; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti; pomoć nadarenim umjetnicima;
 3. Zaštita okoliša – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;
 4. Znanost i sport – znanstveni projekti; projekti razvoja civilnog društva; poticanje kreativnosti i inovativnosti; poticanje i promicanje sporta; provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata; djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza; sportske pripreme, domaćim i međunarodnim natjecanjima; sportsko-rekreacijske aktivnosti građana; sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom;
 5. Humanitarno djelovanje – humanitarni projekti/programi; aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; podrška osobama s invaliditetom; zaštita i promicanje zdravlja;

UKUPNA VRIJEDNOST NATJEČAJA I IZNOSI DONACIJA

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 200.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 30.000,00 kuna

PRIJAVE NA NATJEČAJ

Pravo prijave imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (NN br. 74/14.) i upisane u Registar neprofitnih organizacija. Jedna udruga može prijaviti najviše jedan projekt.

Prijave na natječaj razmatrati će se isključivo ako udruga udovoljava slijedećim uvjetima:

 • upisana u Registar udruga Republike Hrvatske;
 • upisana u Registar neprofitnih organizacija;
 • registrirana kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (OCD);
 • primarno područje djelovanja usmjereno je na području županija, gradova i općina u kojima posluje ACI d.d;
 • iz statuta je vidljiva opredijeljenost za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • program/projekt/inicijativa, koji prijave na natječaj, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja;
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju od strane davatelja financijskih sredstava ACI d.d., odnosno odluka o dodjeli sredstava;
 • nemaju dugovanja ili nepodmirene druge obveze prema ACI d.d.,
 • da se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća ACI d.d. i drugim institucijama.

Pravo prijave nemaju:

 • Udruge čiji je jedan od osnivača politička stranka.
 • Udruge koje se financiraju po posebnim propisima (npr. Zakon o studentskom zboru, Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Zakon o lovstvu, Zakon o vatrogastvu, itd.), vjerske i političke organizacije.
 • Ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici organizacija civilnog društva koje nisu registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u registar udruga Republike Hrvatske kao i u Registar neprofitnih organizacija,

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 30. travnja 2017. godine

Sve prijave poslane izvan roka neće biti primljene u razmatranje.

NAČIN PRIJAVE I DOSTAVE DOKUMENATA

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama ACI d.d. – www.aci-marinas.com

Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku šalje se preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja na porti sjedišta ACI d.d., Opatija), uz napomenu (Javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2017. godini –  prvo polugodište – NE OTVARATI), dok se dokumentacija u elektroničkom obliku dostavlja na CD-u, DVD-u ili USB sticku, u prilogu dokumentacije u papirnatom obliku, sve na adresu

ACI d.d. | Maršala Tita 151 | 51410 Opatija

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog natječaja.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, davatelj sredstava ne može davati prethodna mišljenja prijaviteljima o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

PROCJENA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA

Sve pristigle i zaprimljene prijave do donošenja Odluke o dodjeli sredstva i potpisa Ugovora proći će kroz proceduru definiranu Pravilnikom o dodjeli donacija i sponzorstava ACI d.d.  te obrascima za ocjenu prijava iz priloga natječajne dokumentacije.

KONTAKT I DODATNE INFORMACIJE

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: donacije@aci-club.hr

DOKUMENTI I OBRASCI

ZAPRIMLJENE PRIJAVE I NJIHOV STATUS

Sve zaprimljene prijave (08.05.2017.)

Prijave koje su ispunile propisane (formalne) uvjete natječaja (08.05.2017.)

Prijave koje nisu ispunile propisane (formalne) uvjete natječaja (08.05.2017.)

REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA

Rezultati Javnog natječaja za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2017. godini –  prvo polugodište (26.06.2017.)

 

IZVJEŠTAJNA DOKUMENTACIJA

C2 – Obrazac opisnog izvještaja o provedbi financiranog projekta

C3 – Obrazac financijskog izvještaja o provedbi financiranog projekta

ACI marine

Odaberi regiju:

Odaberi marinu:

Pregledaj marinu

ACI top novosti

Arhiva novosti