N A T J E Č A J za obavljanje sporedne djelatnosti manjeg opsega u prostoru ACI marine Dubrovnik

Objavljeno: 23.01.2019

Kategorije:Istaknute vijesti, Natjecaji

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB za djelatnost marina d.d.
Rudolfa Strohala 2
51000 Rijeka

raspisuje

N A T J E Č A J
za obavljanje sporedne djelatnosti manjeg opsega u prostorima
ACI marine Dubrovnik

U zatvorenom prostoru površine 320,00 m² koji se sastoji od prizemlja i kata, te otvorene terase u prizemlju površine 125,00 m² moguće je obavljati ugostiteljsku djelatnost.

Početna visina naknade iznosi 22.500,00 kn.

Ugostiteljsku djelatnost je moguće obavljati u razdoblju od tri godine.

Obavljanje ugostiteljske djelatnosti je cjelogodišnje i započinje najkasnije 01.04.2019.

Radno vrijeme je od 08:00 do 24:00 sati

 

Ostali uvjeti:

 

Ostali uvjeti:

Istaknuta početna visina naknade je bez PDV-a.
Naknada za obavljanje sporedne djelatnosti plaća se mjesečno za tekući mjesec. U naknadu nisu uključeni režijski troškovi (struja, voda i ostalo).
Zainteresirani mogu prostore razgledati u roku od 10 dana od objave oglasa i to radnim danom od 9 – 12 sati, uz prethodnu najavu na telefon: 020/455-021.
Pismene ponude mogu podnijeti sve pravne i fizičke osobe sa iskustvom rada u ugostiteljstvu od najmanje 5 godina, i registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.
Ponuda mora sadržavati pored minimalno ponuđenog iznosa naknade za korištenje prostora:

– originalni izvod ili ovjerenu presliku iz sudskog ili strukovnog registra – ne stariju od mjesec dana
– reference o dosadašnjem radu i stečenom iskustvu
– plan gastro orijentacije i aktivnosti vezanih za ugostiteljsku djelatnost koja će se obavljati u prostoru
– plan ulaganja s procjenom visine investicije u opremanje prostora
– Bon 1 i/ili BON 2 ne stariji od 20 dana

Rok za podnošenje ponuda je 04. veljače 2019. godine do 15.00 sati.

Izbor ponuditelja će se izvršiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Sa najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave, a na trošak korisnika prostora. Po potpisivanju ugovora, potrebno je dostaviti dvije solemnizirane bjanko zadužnice na iznos do 100.000,00 kn.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati, kao ni ponude koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja.

Kriterij za odabir ponuditelja su uz ponuđenu visinu mjesečne naknade, reference o dosadašnjem radu u djelatnosti i visina investicije u opremanje prostora.

ACI d.d. zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 7 dana od poziva ACI d.d. sklopiti ugovor. Ukoliko ne pristupi sklapanju istog u roku od 7 dana, smatrati će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovor se u tom slučaju može zaključiti sa idućim najpovoljnijim ponuditeljem.

Prostor za obavljanje ugostiteljske djelatnosti se uzima u viđenom stanju, i odabrani ponuditelj dužan ga je urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku bez obveze za povratom uloženih sredstava. Projekt i troškovnik mora biti odobren od strane ACI d.d.

 

Ponude se šalju u zatvorenoj omotnici, preporučeno na adresu:

ACI d.d.
Sa naznakom
NE OTVARAJ – PONUDA ZA OBAVLJANJE SPOREDNE DJELATNOSTI U ACI MARINI DUBROVNIK
Rudolfa Strohala 2
51000 Rijeka

ACI marine

Odaberi regiju:

Odaberi marinu:

Pregledaj marinu

ACI top novosti

Arhiva novosti