N A T J E Č A J za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u prostorima ACI marine Opatija

Objavljeno: 01.04.2019

Kategorije:Istaknute vijesti, Natjecaji

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB za djelatnost marina d.d.
R. Strohala 2
51000 Rijeka

raspisuje

N A T J E Č A J

za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u prostorima ACI marine Opatija

U niže navedenim zatvorenim prostorima ACI marine Opatija moguće je obavljati trgovačku ili agencijsku djelatnost:

1. U zatvorenom prostoru površine 55,80 m² početna visina mjesečne naknade iznosi 3.700 kn i moguće je obavljati trgovačku ili agencijsku djelatnost.
2. U zatvorenom prostoru površine 20,27 m² početna visina mjesečne naknade iznosi 1.620,00 kn i moguće je obavljati trgovačku ili agencijsku djelatnost.
3. U zatvorenom prostoru površine 27,03 m² početna visina mjesečne naknade iznosi 2.020,00 kn i moguće je obavljati trgovačku ili agencijsku djelatnost.

Djelatnosti je moguće obavljati cijelu godinu u razdoblju od tri godine.

Ostali uvjeti:

Sve istaknute cijene su bez PDV-a.

Naknada za obavljanje sporedne djelatnosti plaća se mjesečno unaprijed. U naknadu nisu uključeni režijski troškovi (struja, voda i ostalo).

Zainteresirani mogu prostore razgledati u roku od 5 dana od objave oglasa i to radnim danom od 9 – 12 sati, uz prethodnu najavu na broj telefona 051/704-058.

Na natječaj se mogu javiti fizičke osobe koje imaju registrirani obrt za traženu djelatnost sukladno Zakonu o obrtu i pravne osobe registrirane za traženu djelatnost sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

 

Ponuda za korištenje prostora obavezno mora sadržavati:

– Oznaku prostora 1) ili 2) ili 3) za koji se podnosi ponuda,
– Ponuđeni iznos mjesečne naknade,
– Naziv gospodarskog subjekta, adresa, OIB, e-mail i broj telefona radi kontakta,
– Originalni izvod ili ovjerenu presliku iz sudskog ili strukovnog registra – ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
– BON 1 za 2016. godinu,
– Reference o dosadašnjem radu i stečenom iskustvu,
– Plan i program poslovnih aktivnosti,

Rok za podnošenje ponuda je 10. travanj 2019. godine do 15 sati.

Ponude se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom zaključno do navedenog roka za podnošenje ponuda, u zatvorenoj omotnici na adresu ACI d.d. za djelatnost marina, R. Strohala 2, 51000 Rijeka s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA OBAVLJANJE SPOREDNE DJELATNOSTI U ACI MARINI OPATIJA – Prostor br.

Nepravovremene ponude neće se razmatrati, a ACI d.d. zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju ili pojašnjenja i dopunu iste. ACI d.d. zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 7 dana od poziva ACI d.d. sklopiti ugovor. Ukoliko ne pristupi sklapanju istog u roku od 7 dana, smatrati će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovor se u tom slučaju može zaključiti sa idućim najpovoljnijim ponuditeljem.

Ugovori s odabranim ponuditeljima sklopit će se u obliku javnobilježničke isprave na trošak korisnika. Po potpisivanju ugovora potrebno je dostaviti sredstva osiguranja plaćanja u obliku solemniziranih bjanko zadužnica.

ACI marine

Odaberi regiju:

Odaberi marinu:

Pregledaj marinu

ACI top novosti

Arhiva novosti