N A D M E T A NJ E za izvođenje radova rekonstrukcije vodoopskrbnog i hidrantskog cjevovoda ACI marine Dubrovnik

Temeljem Odluke Uprave r.br. 23/12/2017 od dana 8. prosinca 2017. ACI d.d. raspisuje

N A D M E T A NJ E

ZA IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG I HIDRANTSKOG CJEVOVODA ACI MARINE DUBROVNIK

1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o Naručitelju

Naziv i sjedište Naručitelja: ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d., M. Tita 151, 51410 Opatija
OIB: 17195049659
Telefon: +385 51 271-288
Telefaks: +385 51 271-824
Internetska adresa: https://www.aci-marinas.com
Adresa elektroničke pošte: aci.nabava@aci-club.hr

1.2. Podaci o postupku nabave

Vrsta postupka nabave: otvoreni poziv za javno nadmetanje
Vrsta ugovora o nabavi: izvođenje radova
Provođenje postupka nabave: ACI d.d nije u sustavu javne nabave te će se nadmetanje provoditi sukladno internim aktima Naručitelja
Rok za dostavu ponuda do: 22.12.2017. godine do 15:00 sati osobno ili poštom u zatvorenoj omotnici na adresu Naručitelja.

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Naziv i opis predmeta nabave

Rekonstrukcija vodoopskrbnog i hidrantskog cjevovoda ACI marine Dubrovnik.
Unutar teritorija ACI marine Dubrovnik planirana je izgradnja vodoopskrbnog i hidrantskog cjevovoda, po dionicama kako je prikazano u projektnoj dokumentaciji i troškovniku.
Postojeće vodomjerno okno se zadržava, a rekonstrukcija se izvodi nakon vodomjernog okna. Mreža vodoopskrbne i hidrantske mreže rekonstruirati će se samo u kopnenom dijelu marine (gatovi su izuzeti), a sastojat će se od cjevovoda iz cijevi od nodularnog lijeva i PEHD-a profila DN 150 mm, DN 100 mm i DN 32 mm. Priključci za nadzemne hidrante su profila DN 80 mm. Hidrantski cjevovod je opremljen sa 13 vanjskih nadzemnih hidranata DN 80 mm.

2.2. Trajanje ugovora

Predviđeni početak radova/ugovora: predvidivo 15. siječanj 2018. godine.
Rok za dovršetak radova: 120 dana

3. UPUTE ZA PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE O NABAVI

Zainteresirani potencijalni Ponuditelji mogu preuzeti Dokumentaciju o nabavi na način da putem elektronske pošte na adresu aci.nabava@aci-club.hr upute zahtjev za dostavu iste. Po primitku zahtjeva Naručitelj će zainteresiranom potencijalnom Ponuditelju dostaviti Dokumentaciju o nabavi na adresu elektronske pošte s koje je upućen zahtjev.

Potencijalni Ponuditelji su dužni u svom zahtjevu navesti kontakt osobe za komunikaciju u periodu prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponude. Naručitelj će voditi evidenciju o preuzimanju Dokumentacije o nabavi od strane gospodarskih subjekata.

ACI marine

Odaberi regiju:

Odaberi marinu:

Pregledaj marinu

ACI top novosti

Arhiva novosti