Nadmetanje za izvođenje radova rekonstrukcije glavnog lukobrana u ACI marini Korčula

Objavljeno: 09.11.2018

Kategorije:Natjecaji

ACI d.d. raspisuje

 

N A D M E T A NJ E

ZA IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE GLAVNOG LUKOBRANA U ACI MARINI KORČULA

 

1.           OPĆI PODACI

1.1.       Podaci o Naručitelju

Naziv i sjedište Naručitelja: ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d., 51410 Opatija, M. Tita 151

Telefon: +385 51  271-288

Telefaks: +385 51 271-824

Internetska adresa: https://www.aci-marinas.com/

Adresa elektroničke pošte: aci.nabava@aci-club.hr

1.2.       Podaci o postupku nabave

Vrsta postupka nabave: otvoreni poziv za javno nadmetanje

Vrsta ugovora o nabavi: izvođenje radova

Provođenje postupka nabave: ACI d.d nije u sustavu javne nabave te će se nadmetanje provoditi sukladno najboljoj praksi komercijalne nabave i internim aktima Naručitelja

Rok za dostavu ponuda do: 21.11.2018.

2.           PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1.       Naziv predmeta nabave

IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI GLAVNOG LUKOBRANA U ACI MARINI KORČULA

2.2.       Tehnički opis predmeta nabave

Glavni lukobran ACI marine Korčula je duljine 270 m. Širina nadmorske konstrukcije lukobrana iznosi 5,60 m. Hodna površina lukobrana izvedena je na dvije etaže, unutarnji dio na koti 1,2 m.n.m. te širine 3,60 m, a vanjski dio na koti 1,984 m.n.m. te širine 2,00 m.

Postojeći lukobran počiva na temeljnom kamenometu raznih granulacija, sa vanjskim pokosima 1:1.25 do dubine od -2.5 m s unutarnje strane lukobrana, odnosno -3.0 m s vanjske strane lukobrana. Na tako pripremljenu podlogu postavljeni su montažni betonski elementi širine stope 3.0 m s poprečnim rebrom u sredini koji tvori zatvorenu komoru širine 2.00 m u međuprostoru elemenata. Međuprostor između elemenata je originalno popunjen složenim kamenim obranbenim nabačajem granulaciji 2000 kg u nagibu pokosa 1:1.5. Nadmorski zid lukobrana izveden je s kombinacijom montažnih betonskih ploča i kanala monolitiziranih betonom na licu mjesta. S vanjske strane lukobrana predviđen je prihvat plovila u povoljnim vremenskim uvjetima a sa unutarnje strane stalni privez plovila. Dionice današnje obale lukobrana ne pokazuju znakove većih diferencijalnih slijeganja što ukazuje na kvalitetnu pripremu temeljnog dna prije i u tijeku izrade postojećih obalnih građevina u ovom dijelu marine. Tijekom vremena uslijed djelovanja valnih nepogoda, u prvom redu bure, došlo je do izmicanja kamenih blokova iz međuprostora obalnih elemenata i njihovog pozicioniranja na vanjskoj bermi, posljedično je došlo do oštećivanja hodnih betonskih ploča uslijed djelovanja valova. Posljedica svega toga je opasno oštećivanje konstrukcije lukobrana koje traži dugoročnije mjere sanacije uz poštivanje postojećih gabarita i valnog stanja akvatorija.

 

Tehničko rješenje rekonstrukcije lukobrana ACI marine Korčula ima za cilj dati trajno rješenje stabilnosti obalne konstrukcije u postojećim gabaritima. U svrhu rekonstrukcije predmetnim glavnim projektom predviđeno je uklanjanje postojeće nadmorske konstrukcije, zajedno sa energetskim kanalom, s vanjske strane lukobrana. S unutarnje strane lukobrana predviđa se razbijanje nadmorskog zida te demontaža armiranobetonskih montažnih podnih ploča. Postojeći kameni blokovi iz međuprostora između obalnih elemenata se trajno uklanjaju.

 

Lukobran je s unutarnje strane opremljen yacht ormarićima.

Nadmorski zid s vanjske strane lukobrana je armiran i izvodi se „in situ“ sa betonom klase C 35/45 na koti +1.40 m.n.m. Na rub nadmorskog zida postavljaju se kamene poklopnice  dimenzija: 40x30x70 cm. Nadmorski zid izvodi se u nagibu 1% prema moru.

Parapetni armiranobetonski zid izvodi se na koti + 2.60 m.n.m. radi zaštite uslijed djelovanja valnih nepogoda, odnosno prelijevanja valova.

Duž vanjske strane lukobrana svakih cca 4m su postavljeni poleri oznake JP 10.

Lukobran je opremljen sa dva lučka svjetla na glavi lukobrana, zeleno na južnom, odnosno crveno na sjevernom dijelu lukobrana.

Svi zadaci Izvođenja izvršavati će se poštujući zahtjeve primjenjivog zakonodavstva.

2.3.       Trajanje ugovora

Predviđeni datum početka radova: predvidivo u periodu 1. – 15. prosinca 2018. godine.

Rok pružanja usluga: 6 kalendarskih mjeseci što uključuje sve izvedene radove te uspješno obavljanje tehničkog pregleda i dobivanje uporabne dozvole te 24 mjeseca razdoblja za utvrđivanje nedostataka.

3.           Upute za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje

Potencijalni Ponuditelji mogu preuzeti Dokumentaciju za nadmetanje na način da putem elektronske pošte (aci.nabava@aci-club.hr) zatraže da im se ista dostavi putem nekog od servisa za slanje velikih datoteka uz ispunjenje obveze uplate otkupnog iznosa od 500,00 kuna na žiro račun HR0524840081102033652. Na uplatnici treba navesti poziv na broj: 02 i naznaku svrhe uplate: Otkup dokumentacije za rekonstrukciju glavnog lukobrana u ACI marini Korčula. Dokaz o uplati Ponuditelji su dužni dostaviti uz zahtjev za dostavu Dokumentacije za nadmetanje.

 

Potencijalni Ponuditelji su dužni u svom zahtjevu ostaviti adresu elektronske pošte osobe za komunikaciju u periodu prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponude. Naručitelj će voditi evidenciju o preuzimanju Dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata.

 

ACI marine

Odaberi regiju:

Odaberi marinu:

Pregledaj marinu

ACI top novosti

Arhiva novosti