Natječaj ACI marina Pula

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d.
M. Tita 151
51410 Opatija

raspisuje

N A T J E Č A J

za obavljanje sporedne djelatnosti manjeg opsega u prostoru
ACI marine Pula

U zatvorenom prostoru površine 145,20 m² koji se sastoji od prizemlja, te otvorene terase u prizemlju površine 100,00 m², kao i zatvorenog prostora površine 37,93 m² na katu koji se sastoji od skladišta, moguće je obavljati ugostiteljsku djelatnost.
Početna visina naknade iznosi 13.500,00 kn.
Ugostiteljsku djelatnost je moguće obavljati u razdoblju od jedne godine.
Obavljanje ugostiteljske djelatnosti je cjelogodišnje.
Radno vrijeme je u zimskim mjesecima od 08:00 do 22:00 sati, i ljetnim mjesecima od 07:00 do 24:00 sata

Ostali uvjeti:

Sve istaknute cijene su bez PDV-a.
Naknada za obavljanje sporedne djelatnosti plaća se mjesečno unaprijed. U naknadu nisu uključeni režijski troškovi (struja, voda i ostalo)
Zainteresirani mogu prostore razgledati u roku od 7 dana od objave oglasa i to radnim danom od 9 – 12 sati, uz prethodnu najavu na telefon: 052/219-184 i mob 099/540-9149.
Pismene ponude mogu podnijeti sve pravne i fizičke osobe sa iskustvom rada u ugostiteljstvu od 3 godine, i registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Ponuda mora sadržavati pored minimalno ponuđenog iznosa naknade za korištenje prostora:

  • originalni izvod ili ovjerenu presliku iz sudskog ili strukovnog registra – ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja
  • reference o dosadašnjem radu i stečenom iskustvu
  • plan gastro orijentacije i aktivnosti vezanih za ugostiteljsku djelatnost koja će se obavljati u prostoru
  • BON 1 za 2016. godinu i BON 2 ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja (izuzev novoosnovanih tvrtki)
  • Rok za podnošenje ponuda: 28. rujna 2018. godine do 15:00 sati

Izbor ponuditelja će se izvršiti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.
Sa najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave, a na trošak korisnika prostora. Po potpisivanju ugovora, potrebno je dostaviti sredstva osiguranja plaćanja u obliku dvije solemnizirane bjanko zadužnice na iznos do 100.000,00 kn.

Ponude se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici na adresu ACI d.d., Maršala Tita 151, 51410 Opatija s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA OBAVLJANJE SPOREDNE DJELATNOSTI U ACI MARINI PULA“.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati, kao ni ponude koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja.
ACI d.d. zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja.
Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 7 dana od poziva ACI d.d. sklopiti ugovor. Ukoliko ne pristupi sklapanju istog u roku od 7 dana, smatrati će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovor se u tom slučaju može zaključiti sa idućim najpovoljnijim ponuditeljem.
Prostor za obavljanje ugostiteljske djelatnosti se uzima u viđenom stanju, i odabrani ponuditelj dužan ga je urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku bez obveze za povratom uloženih sredstava.

Ponude se šalju u zatvorenoj omotnici, preporučeno na adresu:

ACI d.d.
Sa naznakom
NE OTVARAJ – PONUDA ZA OBAVLJANJE SPOREDNE DJELATNOSTI U ACI MARINI PULA
Maršala Tita 151
51410 Opatija

ACI marine

Odaberi regiju:

Odaberi marinu:

Pregledaj marinu

ACI top novosti

Arhiva novosti