NATJEČAJ za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u ACI marini Jezera

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d.

raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u 

 ACI marini Jezera

 

1) U zatvorenom prostoru površine 260,12 m² i otvorenom prostoru površine 140,06 m² moguće je obavljati ugostiteljsku djelatnost. Prostor nije opremljen tehnologijom kuhinje niti inventarom.

Početna visina mjesečne naknade iznosi 20.000,00 kn.

Navedenu djelatnost moguće je obavljati u razdoblju od najmanje pet godina. Obavljanje djelatnosti je cjelogodišnje.

godina. Obavljanje djelatnosti je cjelogodišnje.

2)  U zatvorenom prostoru površine 49,20 m² moguće je obavljati agencijsku, trgovačku ili uslužnu djelatnost. Također moguće je koristiti prostor za djelatnost tehničkog servisa plovila pri čemu se na korištenje dobiva i 50,00 m² otvorenog operativnog prostora.

Početna visina mjesečne naknade iznosi 5.000,00 kn.

Navedene djelatnosti moguće je obavljati u razdoblju od tri godine. Obavljanje djelatnosti je cjelogodišnje.

Sve istaknute cijene su bez PDV-a.

Naknada za obavljanje sporedne djelatnosti plaća se mjesečno unaprijed. U naknadu nisu uključeni režijski troškovi (struja, voda i ostalo).

 

Ponuda za korištenje prostora obavezno mora sadržavati:

 • Oznaku prostora 1) ili 2) za koji se podnosi ponuda,
 • Ponuđeni iznos mjesečne naknade,
 • Naziv gospodarskog subjekta, adresa, OIB, e-mail i broj telefona radi kontakta,
 • Originalni izvod ili ovjerenu presliku iz sudskog ili strukovnog registra – ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
 • Jednostranu izjavu o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje ovjerenu kod Javnog bilježnika,
 • BON 1 za 2016. godinu,
 • Reference o dosadašnjem radu i stečenom iskustvu,
 • Plan i program poslovnih aktivnosti,

 

Ponuda za korištenje prostora za djelatnost tehničkog servisa mora sadržavati uz gore navedene uvjete i:

 • najmanje tri licence ili certifikata poznatih svjetskih proizvođača koji dokazuju osposobljenost i ovlaštenje za obavljanje radova na određenim tipovima motora ili plovila
 • Dokaz da se sa djelatnošću servisiranja brodskih motora, pogonskih sistema za propulziju i ostale brodske opreme bavi najmanje 5 godina.

 

Ponuda za korištenje prostora za ugostiteljsku djelatnost mora sadržavati i:

 • plan gastro orijentacije i aktivnosti vezanih za ugostiteljsku djelatnost koja će se obavljati u prostoru
 • plan ulaganja u tehnologiju kuhinje i inventara s predviđenom visinom investicije u prostor

 

Na natječaj se mogu javiti fizičke osobe koje imaju registrirani obrt za traženu djelatnost sukladno Zakonu o obrtu i pravne osobe registrirane za traženu djelatnost sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Zainteresirani mogu prostore razgledati u roku od 7 dana od objave oglasa i to radnim danom od 9 – 12 sati, uz prethodnu najavu na telefon: 022/439-297.

Prostor za obavljanje ugostiteljske djelatnosti se uzima u viđenom stanju i odabrani ponuditelj dužan ga je urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku bez obveze ACI d.d. za povratom uloženih sredstava.

 

Rok za podnošenje ponuda: 12. ožujka 2018. godine do 15:00 sati.

 

Nepravovremene ponude neće se razmatrati, a ACI d.d. zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju ili pojašnjenja i dopunu iste. ACI d.d. zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja.

Izbor ponuditelja će se izvršiti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.

ACI d.d. ima pravo odabrati korisnika koji najbolje odgovara viziji poslovanja i razvoja ACI marine Jezera.

 

Odabrani ponuditelji dužni su u roku od 15 dana od poziva ACI d.d. sklopiti ugovor. Ukoliko ponuditelj ne pristupi sklapanju istog u roku od 15 dana, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovor se u tom slučaju može zaključiti s idućim ponuditeljem.

 

Ugovori s odabranim ponuditeljima sklopit će se u obliku javnobilježničke isprave na trošak korisnika. Po potpisivanju ugovora potrebno je dostaviti sredstva osiguranja plaćanja u obliku solemniziranih bjanko zadužnica.

 

Ponude se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom zaključno do navedenog roka za podnošenje ponuda, u zatvorenoj omotnici na adresu ACI d.d., Maršala Tita 151, 51410 Opatija s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA OBAVLJANJE SPOREDNE DJELATNOSTI U ACI MARINI JEZERA – Prostor br

 

ACI marine

Odaberi regiju:

Odaberi marinu:

Pregledaj marinu

ACI top novosti

Arhiva novosti