NATJEČAJ za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u ACI marinama Rovinj, Opatija, Cres i Trogir

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d.

Rudolfa Strohala 2

51000 Rijeka

 

raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u
ACI marinama Rovinj, Opatija, Cres i Trogir

1) U zatvorenim prostorima ACI marine Rovinj moguće je obavljati sljedeće djelatnosti: trgovačka (trgovina autohtonim hrvatskim proizvodima, trgovina tiskovinama, trgovina brandirane robne marke, parfumerija, drogerija, trgovina telekomunikacijskom opremom, trgovina nakitom, trgovina satovima), agencijska ili djelatnost pružanja usluga u nautičkom turizmu:

a) prostor PP 02 površine 38,02 m2 u ROH-BAU stupnju dovršenosti s početnom visinom mjesečne naknade od 5.703,00 kn
b) prostor PP 05 površine 37,99 m2 u ROH-BAU stupnju dovršenosti s početnom visinom mjesečne naknade od 8.547,75 kn
c) prostor PP 07 površine 39,43 m2 u punom stupnju dovršenosti s početnom visinom mjesečne naknade od 8.871,75 kn.

2) U zatvorenom prostoru ACI marine Opatija površine 137,63 m² te otvorenom operativno-servisnom prostoru površine 100,00 m² moguće je obavljati djelatnost tehničkog servisa plovila i servisa brodskih motora. Uz navedeno moguće je obavljati i agencijsku djelatnost ili djelatnost pružanja usluga u nautičkom turizmu.
Početna visina mjesečne naknade iznosi 15.000,00 kn.

3) Na otvorenom prostoru ACI marine Cres površine 24,00 m² za smještaj dva montažna objekta (kontejnera) moguće je obavljati djelatnosti tehničkog servisa brodskih motora. Uz navedeni prostor na korištenje se dobiva i 100,00 m² otvorenog operativnog prostora. Početna visina naknade iznosi 7.500,00 kn. Početak obavljanja djelatnosti je 01. siječnja 2020. godine.

4) U zatvorenom prostoru ACI marine Cres površine 17,92 m² moguće je obavljati agencijsku, trgovačku ili uslužnu djelatnost. Početna visina naknade iznosi 1.100,00 kn.

5) U zatvorenom prostoru ACI marine Trogir površine 67,60 m² moguće je obavljati trgovačku djelatnost. Početna visina naknade iznosi 8.500,00 kn. Prostor je potrebno kompletno preurediti i privesti namjeni o vlastitom trošku uz prethodnu suglasnost ACI d.d. na prijedlog troškovnika. Obavljanje djelatnosti mora biti tijekom cijele godine sa početkom od 01. prosinca 2019.

Sve istaknute cijene su bez PDV-a.

Sve navedene djelatnosti moguće je obavljati u razdoblju od tri godine. Obavljanje djelatnosti je cjelogodišnje.

Sve ponude za korištenje prostora obavezno moraju sadržavati:
– Naziv i oznaku prostora za koji se podnosi ponuda,
– Ponuđeni iznos mjesečne naknade,
– Naziv gospodarskog subjekta, adresa, OIB, e-mail i broj telefona radi kontakta,
– Originalni izvod ili ovjerenu presliku iz sudskog ili strukovnog registra – ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
– Izjavu o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje,
– BON 1 za 2018. godinu,
– Reference o dosadašnjem radu i stečenom iskustvu,
– Plan i program poslovnih aktivnosti.

AD 1.) Ponuda za prostore PP 02 i PP 05 u ACI marini Rovinj mora sadržavati i:
– Prijedlog troškovnika za opremanje ROH-BAU prostora ili procijenjenu vrijednost ulaganja u opremanje prostora uz opis,

AD 2.) Prednost pri odabiru najboljeg ponuditelja za tehnički servis plovila i servis brodskih motora imaju pravne i fizičke osobe koje dostave dokaze o posjedovanju:
– Najmanje tri licence ili certifikata poznatih svjetskih proizvođača koji dokazuju osposobljenost i ovlaštenje za obavljanje radova na određenim tipovima brodskih motora
– Dokaz da se sa djelatnošću servisiranja brodskih motora, pogonskih sistema za propulziju i ostale brodske opreme bavi najmanje 5 godina.

Na natječaj se mogu javiti fizičke osobe koje imaju registrirani obrt za traženu djelatnost sukladno Zakonu o obrtu i pravne osobe registrirane za traženu djelatnost sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Zainteresirani mogu prostore razgledati u roku od 7 dana od objave oglasa i to radnim danom od 9 – 12 sati, uz prethodnu najavu na telefone: ACI marina Rovinj 052/813-133, ACI marina Opatija 051/704-004, ACI marina Cres 051/571-622 i ACI marina Trogir 021/881-544.

Zatvoreni prostori se uzimaju u viđenom stanju, i odabrani ponuditelj prostor je dužan urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku bez obveze za povratom uloženih sredstava.

Po preuzimanju poslovnog prostora koji se daje u zakup u ROH-BAU stupnju dovršenosti, a radi privođenja istog namjeni, ponuditelj je dužan o svom trošku dovesti prostor do pune dovršenosti te ishoditi potrebne dozvole.

Rok za podnošenje ponuda: 22. studenog 2019. godine do 15:00 sati.
Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
ACI d.d. zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja.
Izbor ponuditelja će se izvršiti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od poziva ACI d.d. sklopiti ugovor. Ukoliko ponuditelj ne pristupi sklapanju istog u roku od 15 dana, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovor se u tom slučaju može zaključiti s idućim ponuditeljem.

Ugovor s odabranim ponuditeljem sklopit će se u obliku javnobilježničke isprave na trošak korisnika. Po potpisivanju ugovora potrebno je dostaviti sredstva osiguranja plaćanja u obliku solemniziranih bjanko zadužnica.

Ponude se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom zaključno do navedenog roka za podnošenje ponuda, u zatvorenoj omotnici na adresu ACI d.d., Rudolfa Strohala 2, 51000 Rijeka s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA OBAVLJANJE SPOREDNE DJELATNOSTI U ACI MARINI XXXXXX“

ACI marine

Odaberi regiju:

Odaberi marinu:

Pregledaj marinu

ACI top novosti

Arhiva novosti