Natječaj za odabir korisnika poslovnih prostora u novoj ACI marini Rovinj

Objavljeno: 04.07.2019

Kategorije:Istaknute vijesti, Natjecaji

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d.

Rudolfa Strohala 2

51000 Rijeka

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u prostoru ACI marine Rovinj

Popis zatvorenih prostora nove ACI marine Rovinj u kojima je moguće obavljati sporedne djelatnosti, njihovo stanje, površina, namjena, podna obloga, minimalna početna visina mjesečne naknade i trajanje ugovora prikazani su u sljedećoj tablici:

NAZIV PROSTORA STANJE POVRŠINA U m² NAMJENA POSLOVNOG PROSTORA PODNA OBLOGA POČETNA VISINA MJESEČNE NAKNADE (BEZ PDV-a) TRAJANJE UGOVORA
PP 02 ROH-BAU 38,02 Trgovina autohtonim hrvatskim proizvodima estrih 5.703,00 kn 3 god.
PP 05 ROH-BAU 37,99 Trgovina brandirane robne marke / parfumerija / drogerija / bankovna poslovnica / trgovina telekomunikacijskom opremom / trgovina nakitom / trgovina satovima estrih 8.547,75 kn 3 god.
PP 08 ROH-BAU 28,45 Trgovina brandirane robne marke / parfumerija / drogerija / bankovna poslovnica / trgovina telekomunikacijskom opremom / trgovina nakitom / trgovina satovima / agencijski prostor za djelatnost zastupništva za prodaju luksuznih plovila / uredski prostori charter kompanija estrih 6.401,25 kn 3 god.
PP 10 DOVRŠEN 28,01 Agencijski prostor za djelatnost zastupništva za prodaju luksuznih plovila / uredski prostori charter kompanija Polirani beton 6.302,25 kn 3 god.

Sve istaknute cijene su bez PDV-a.

Obavljanje djelatnosti je cjelogodišnje (odabrani korisnici prostora obvezni su djelatnost obavljati tijekom cijele godine, bez prestanka obavljanja djelatnosti u periodu izvan nautičke sezone).

Prostor u ROH-BAU stupnju dovršenosti moguće je dati na korištenje i do perioda od 5 godina, a sve zavisno o visini investicije budućeg korisnika prostora.

Po preuzimanju prostora koji se daje na korištenje u ROH-BAU stupnju dovršenosti, a radi privođenja istog namjeni, korisnik je dužan o svom trošku dovesti prostor do pune dovršenosti te ishoditi potrebne dozvole. Za dovršenje prostora oznaka PP 02, PP 05 i PP 08 korisnici preuzimaju obvezu izrade glavnih projekata za svaki poslovni prostor, na temelju kojih će biti izdane zasebne uporabne dozvole (sve prema čl.114. Zakona o gradnji).

Naknada za obavljanje sporedne djelatnosti plaća se mjesečno unaprijed. U naknadu nisu uključeni režijski troškovi (struja, voda i ostalo). Korisnik prostora je obavezan započeti s obavljanjem gospodarske djelatnosti i plaćati mjesečnu naknadu temeljem sklopljenog ugovora.

Zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti Katalog svih poslovnih prostora nove ACI marine Rovinj

Dodatne informacije vezane uz natječaj i izradu ponude moguće je zatražiti isključivo pismenim putem na e-mail: prodaja@aci-club.hr

Na natječaj se mogu javiti fizičke osobe koje imaju registrirani obrt za traženu djelatnost sukladno Zakonu o obrtu i pravne osobe registrirane za traženu djelatnost sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Ponuda za korištenje prostora obavezno mora sadržavati:

 • Naziv i oznaku prostora za koji se podnosi ponuda
 • Ponuđeni iznos mjesečne naknade iskazan u ukupnom mjesečnom iznosu i iznosu po m2, uz naznaku stavke PDV-a. Ponuđeni iznos mjesečne naknade mora biti jednak ili viši od minimalne početne visine mjesečne naknade iskazane u tablici poslovnih prostora,
 • Naziv gospodarskog subjekta, adresa, OIB, e-mail i broj telefona radi kontakta
 • Originalni izvod ili ovjerenu presliku iz sudskog ili strukovnog registra – ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
 • Reference o dosadašnjem radu te broj godina poslovanja ponuditelja u predmetnoj djelatnosti
 • BON 1 za 2018. godinu,
 • BON 2 ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
 • Plan i program poslovnih aktivnosti, odnosno detaljan opis djelatnosti koju bi ponuditelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti
 • Procijenjenu vrijednost ulaganja u opremanje prostora

 

Dodatno će se valorizirati:

 • Pisani dokazi o direktnom ili ekskluzivnom zastupstvu brandova/robnih marki ili plovila koje ponuditelj ima namjeru nuditi u zakupljenom prostoru ukoliko postoje,
 • Namjera i kasnija obveza ponuditelja za sklapanjem Ugovora o korištenju jednog ili više godišnjih vezova za plovila u ACI marini Rovinj (ukoliko postoji namjera potrebno je dostaviti izjavu o namjeri i navesti točnu tehničku specifikaciju svakog plovila, tip plovila, godinu proizvodnje, dužinu, širinu i gaz),
 • Uspješnost dosadašnjeg poslovno-partnerskog odnosa sa ACI marinom Rovinj i/ili sa ACI d.d. (dostaviti presliku ugovora o suradnji)

Ponuditelj je u sklopu ponude obavezan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice solemnizirane od javnog bilježnika do iznosa od 10.000,00 kuna.

 

Svi gore navedeni elementi ponude kriteriji su za odabir korisnika.

Rok za podnošenje ponuda: 25.07.2019. godine do 15:00 sati.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. uvezivanjem u cjelinu jamstvenikom). Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude, a ponuda na kraju mora biti ovjerena (pečatirana) i potpisana od strane ovlaštene osobe za zastupanje.

Ako se ponuditelj natječe za više oglašenih prostora, za svaki je potrebno dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici sa svim prilozima (izvornike ili ovjerene preslike izvornika) koje ponuda mora sadržavati.

Nije dozvoljeno dostavljati više varijanti ponude za jedan poslovni prostor od strane jednog ponuditelja.

Nepravovremene ponude neće se razmatrati, a ACI d.d. zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju ili pojašnjenja i dopunu iste.

ACI d.d. ima pravo odabrati korisnika koji najbolje odgovara viziji poslovanja i razvoja ACI marine Rovinj.

ACI d.d. zadržava pravo temeljem pristiglih ponuda, a u slučaju da ponuditelj ne bude odabran za traženi prostor, ponuditi istome alternativni prostor.

ACI d.d. zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja.

Izbor ponuditelja će se izvršiti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.

Odabrani ponuditelji dužni su u roku od 30 dana od poziva ACI d.d. sklopiti ugovor. Ukoliko ponuditelj ne pristupi sklapanju istog u roku od 30 dana, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovor se u tom slučaju može zaključiti s idućim ponuditeljem.

Ugovori s odabranim ponuditeljima sklopit će se u obliku javnobilježničke isprave na trošak korisnika. Po potpisivanju ugovora potrebno je dostaviti sredstva osiguranja plaćanja u obliku solemniziranih bjanko zadužnica, ovisno o visini mjesečne naknade.

Ponude se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom zaključno do navedenog roka za podnošenje ponuda, u zatvorenoj omotnici na adresu ACI d.d., Rudolfa Strohala 2, 51000 Rijeka s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA OBAVLJANJE SPOREDNE DJELATNOSTI U ACI MARINI ROVINJ – Prostor PP XX“.

 

ACI marine

Odaberi regiju:

Odaberi marinu:

Pregledaj marinu

ACI top novosti

Arhiva novosti