NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja djelatnosti manjeg opsega u sustavu  ACI marina

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d.

Rudolfa Strohala 2 51000 Rijeka

raspisuje

NATJEČAJ

za povjeravanje obavljanja djelatnosti manjeg opsega u sustavu  ACI marina

 

Djelatnost pružanja usluga putem bankomatske mreže obavljat će se u sustavu od 22 marine. Ponuditelj je dužan u svakoj ACI marini postaviti minimalno jedan bankomat. Troškove postavljanja bankomata snosi Ponuditelj. Po isteku ugovora, odabrani Ponuditelj dužan je vratiti prostor u prvobitno stanje. U ponudi mora biti navedeno koliko bankomata će biti postavljeno u pojedinoj ACI marini, kao i mjesečna naknada po bankomatu.

 

Početna visina mjesečne naknade po bankomatu je: 3.800,00 HRK bez PDV-a

 

Navedenu djelatnost moguće je obavljati u razdoblju od tri godine. Obavljanje djelatnosti je cjelogodišnje, neovisno o radnom vremenu pojedine marine.

Naknada za obavljanje sporedne djelatnosti plaća se mjesečno unaprijed.

Ponuda za korištenje otvorenog prostora za postavu bankomata obavezno mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

–              Ponuđeni mjesečni iznos naknade po bankomatu i apsolutni godišnji iznos naknade za sve bankomate (obavezno naznačiti i izdvojiti stavku PDV-a),

–              Ukupan broj bankomata u svim ACI marinama i pojedinačan broj bankomata po pojedinoj ACI marini,

–              Izjavu o reakciji na prijavu smetnji (iskazana u satima),

–              Izjavu o reakciji na nedostatak novčanica (iskazana u satima),

–              Naziv gospodarskog subjekta, adresa, OIB, e-mail i broj telefona radi kontakta,

–              Originalni izvod ili ovjerenu presliku iz sudskog registra – ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,

–              Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga – ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja,

–              Izjavu o nekažnjavanju,

–              BON 1 za 2018. godinu,

–              BON 2 ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,

–              Reference o dosadašnjem radu te broj godina poslovanja ponuditelja u predmetnoj djelatnosti,

–              Garancija za ozbiljnost ponude – bjanko zadužnica u iznosu od 100.000,00 HRK.

Svi gore navedeni elementi ponude ponuditelji su obvezni dostaviti u ponudi.

Ponuditelji će se ocjenjivati temeljem ponuđenog apsolutnog godišnjeg iznosa.

 

Rok za podnošenje ponuda: 14. studenog 2019. godine do 13:00 sati.

 

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. uvezivanjem u cjelinu jamstvenikom). Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Svaka stranica ponude mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe za zastupanje, a ponuda na kraju mora biti ovjerena (pečatirana) i potpisana od strane ovlaštene osobe za zastupanje.

 

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati, kao ni ponude koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja.

 

Izbor ponuditelja će se izvršiti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 30 dana od poziva ACI d.d. sklopiti ugovor. Ukoliko ne pristupi sklapanju istog u roku od 30 dana, smatrati će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovor se u tom slučaju može zaključiti s idućim ponuditeljem.

S odabranim ponuditeljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave na trošak zakupca. Po potpisivanju ugovora potrebno je dostaviti sredstva osiguranja plaćanja u obliku solemniziranih bjanko zadužnica, u iznosu ponuđene 3 mjesečne naknade za sve marine.

 

Ponude se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom zaključno do navedenog roka za podnošenje ponuda, u zatvorenoj omotnici na adresu ACI d.d., Rudolfa Strohala 2, 51000 Rijeka s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA POVJERAVANJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI MANJEG OPSEGA U ACI MARINAMA.“

 

Za sve Ponuditelje moguć je obilazak lokacije, uz prethodnu najavu na kontakt ACI d.d.: 051/271 288, u uredovno radno vrijeme od 8-16 sati.

 

Dodatne informacije vezane uz natječaj kontakt: 098/399 512,e-mail: spd@aci-club.hr, u uredovno radno vrijeme od 8-16 sati.

 

ACI d.d. zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja.

 

Na natječaj se mogu javiti pravne osobe registrirane za traženu djelatnost sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

 

 

 

 

 

ACI marine

Odaberi regiju:

Odaberi marinu:

Pregledaj marinu

ACI top novosti

Arhiva novosti