NATJEČAJ za prodaju „TRAVEL LIFTA“ u vlasništvu ACI d.d.

Uprava ACI d.d. raspisuje

N A T J E Č A J

 za prodaju „TRAVEL LIFTA“ u vlasništvu ACI d.d.

Raspisuje se natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju opreme:

Vrsta i naziv opreme: Samohodna „Diesel“ hidraulična dizalica za podizanje brodova – “Travel lift
Proizvođač, model: ASCOM, Italija, model PA-40,
Tvornički broj: 86045
Godina proizvodnje: 1986. godina
Stanje upotrebe: U upotrebi
Maksimalna nosivost: 40 t, smanjeno na 25 t
Namjena: Dizalica za podizanje brodova
Lokacija opreme: ACI marina Vodice
Stanje: Travel lift se koristi za osnovnu funkciju

UTVRĐENA POČETNA CIJENA:  120.000,00 kn (u cijenu nije uključen PDV)

Ponuđeni iznos će se u kupoprodajnom ugovoru uvećati za PDV

U cijenu travel lifta nisu uključena novčana davanja koja se odnose na prijenos prava vlasništva te iste snosi kupac.

1. Uvjeti natječaja:

 • Na natječaj se mogu javiti fizičke i pravne osobe.
 • Travel lift se izlaže prodaji po sistemu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
 • Pravo na kupnju travel lifta ostvaruje onaj ponuditelj koji ponudi najveći iznos iznad utvrđene početne cijene travel lifta.
 • Ponuditelji moraju uplatiti iznos 10.000,00 kn kao jamstvo za ozbiljnost ponude na račun ACI d.d. IBAN: HR0524840081102033652, Raiffeisenbank Austria d.d.. Na uplatnici je potrebno navesti naziv/ime i adresu ponuditelja, poziv na broj: 80 (OIB ponuditelja) i naznaku svrhe uplate: Jamstvo za ozbiljnost ponude za TRAVEL LIFT PA-40.
 • Ponude koje ne sadrže dokaz o uplaćenom jamstvu za ozbiljnost ponude neće se razmatrati.
 • Ponuditelju čija ponuda ne bude prihvaćena uplaćeni iznos jamstva biti će vraćen u roku od 8 dana od donošenja odluke o odabiru. Odabranom ponuditelju uplaćeni iznos jamstva za ozbiljnost ponude uračunava se u cijenu opreme.
 • Ponuditelj koji ostvari pravo kupnje travel lifta dužan je s ACI d.d. zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od 8 dana od prijema obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora.
 • Plaćanje kupoprodajne cijene, kupac mora izvršiti u roku od 3 dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 • Ako odabrani ponuditelj odustane od ponude, ne potpiše kupoprodajni ugovor ili ne uplati ugovorenu kupoprodajnu cijenu u roku od 3 dana od zaprimljene obavijesti da je njegova ponuda prihvaćena, uplaćeni iznos jamstva se ne vraća.
 • Kupac može preuzeti travel lift u ACI marini Vodice nakon uplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

2. Sadržaj ponude:

 • Ime, prezime, prebivalište i OIB, odnosno naziv, sjedište i OIB za pravne osobe.
 • Ponuđeni iznos kupoprodajne cijene izražen u kunama.
 • Preslika važeće osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno registracije za pravne osobe ne starija od 6 mjeseci.
 • Potvrda o uplati jamstva za ozbiljnost ponude u iznosu od 10.000,00 kn.
 • Vlastoručno potpisana Izjava da je izvršio pregled opreme i da je upoznat sa svim uvjetima ovog natječaja.

3. Dostava ponude

Ponuda za natječaj dostavlja se putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA KUPNJU TRAVEL LIFTA IZ ACI MARINE VODICE“na adresu sjedišta društva:

ACI d.d.

Rudolfa Strohala 2

51000 Rijeka

 

 4. Rok za dostavu ponuda

Rok zaprimanja ponude je do 14.02.2020. do 14:00 sati.

 

5. Otvaranje ponuda

Nije predviđeno javno otvaranje ponuda, a otvaranje će se obaviti u roku od 5 radnih dana od proteka roka za dostavu ponuda. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

6.Objava rezultata natječaja

O rezultatima odabira ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem.

 

7. Pregled travel lifta

Travel lift se može pogledati u Murteru, Mali škver d.o.o. na adresi Lokvice 7, uz prethodnu najavu na mob. 098/266 203.

 

ACI d.d. pridržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne izabere niti jednog ponuditelja.

ACI marine

Odaberi regiju:

Odaberi marinu:

Pregledaj marinu

ACI top novosti

Arhiva novosti