NATJEČAJ za pružanje usluga čišćenja u ACI marinama Umag, Rovinj, Pula i Pomer

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d.
Rudolfa Strohala 2
51000 Rijeka

raspisuje

N A T J E Č A J

za pružanje usluga čišćenja u
ACI marinama Umag, Rovinj, Pula i Pomer

1) Predmet ponude:

Čišćenje unutarnjih i vanjskih prostora u ACI marinama Umag, Rovinj, Pula i Pomer

2) Vremenski period i vrijeme pružanja usluga čišćenja:

a) ACI marina Umag:
• 01.10. – 30.04., ponedjeljak – nedjelja (4 sata)
• 01.05. – 30.09., ponedjeljka – nedjelja, dvokratno (5 + 5 sati)

b) ACI marina Rovinj:
• 01.04. – 30.09., ponedjeljak – nedjelja, (14 sati)

c) ACI marina Pula:
• 01.05. – 30.09., ponedjeljak – nedjelja (6 sati)

d) ACI marina Pomer:
• 01.05. – 30.09., ponedjeljak – nedjelja (6 sati)

U slučaju dodatnih potreba (godišnji odmor, bolovanje, povećan obim posla) ponuditelj je dužan u roku od 24 sata od zaprimljenog zahtjeva osigurati dodatnu osobu/e po cijeni jednakoj onoj iskazanoj u ponudi.

3) Opis usluga čišćenja vanjskih i unutarnjih površina:

• čišćenje i održavanje svih zatvorenih (recepcija, sanitarije, ostali zatvoreni prostori) i otvorenih prostora marine,
• čišćenje, pranje i dezinfekcija svih sanitarnih prostorija, punjenje spremnika za sapun, ručnike i toalet-papir,
• pražnjenje koševa za otpad, zamjena PVC vrećicama i odlaganje otpada u kontejnere za komunalni otpad
• čišćenje i održavanje svih staklenih stijenki i prozora te rasvjetnih tijela,
• održavanje zelenila u zatvorenim prostorima marine,
• ostale potrebe po zahtjevu neposrednog rukovoditelja iz opisa poslova čišćenja i održavanja prostora.

4) Ponuda mora sadržavati:
• naziv gospodarskog subjekta, adresa, OIB, e-mail i broj telefona ponuditelja,
• cijena sata rada bez PDV-a,
• originalni izvod ili ovjerenu presliku iz sudskog ili strukovnog registra – ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
• izjavu o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje,
• BON 1 za 2018. godinu,
• reference o dosadašnjem radu i stečenom iskustvu,
• rok plaćanja,

5) Kriterij za izbor najpovoljnije ponude:
• ispunjavanje svih uvjeta natječaja,
• cijena za jedan sat rada bez PDV-a,
• rokovi plaćanja,
• osposobljenost zaposlenika za rad na siguran način,
• reference ponuditelja.

Na natječaj se mogu javiti fizičke osobe koje imaju registrirani obrt za traženu djelatnost sukladno Zakonu o obrtu i pravne osobe registrirane za traženu djelatnost sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Rok za podnošenje ponuda: 20. veljače 2020. godine do 15:00 sati.
Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
ACI d.d. zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja.
Izbor ponuditelja će se izvršiti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od poziva ACI d.d. sklopiti ugovor. Ukoliko ponuditelj ne pristupi sklapanju istog u roku od 15 dana, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovor se u tom slučaju može zaključiti s idućim ponuditeljem.

Ugovor s odabranim ponuditeljem sklopit će se u obliku javnobilježničke isprave na trošak korisnika. Po potpisivanju ugovora potrebno je dostaviti sredstva osiguranja plaćanja u obliku solemniziranih bjanko zadužnica

Ponude se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom zaključno do navedenog roka za podnošenje ponuda, u zatvorenoj omotnici na adresu ACI d.d., Rudolfa Strohala 2, 51000 Rijeka s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA OBAVLJANJE USLUGE ČIŠĆENJA U ACI MARINAMA UMAG, ROVINJ, PULA I POMER“

ACI marine

Odaberi regiju:

Odaberi marinu:

Pregledaj marinu

ACI top novosti

Arhiva novosti