Javni natječaj/Javni poziv za financiranje projekata udruga i zaklada iz donacija ACI d.d. u 2018. godini – drugo polugodište

Objavljeno: 31.08.2018

Kategorije:Natjecaji

ACI d.d. poziva neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u  prioritetnim područjima za 2018. godinu da se prijave na financijsku podršku projektima ili programima koji doprinose široj društvenoj zajednici u domeni prioritetnih područja definiranih ovim natječajem

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

  1. Djeca i Mladi
  2. Umjetnost i kulturna baština
  3. Zaštita okoliša
  4. Znanost i sport
  5. Humanitarno djelovanje

Organizacije mogu prijaviti projekt/program za sljedeće aktivnosti:

  1. Djeca i Mladi – odgojno-obrazovni projekti/programi za djecu i mlade; sportske aktivnosti djece i mladih; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti; sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima; odgojni i obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.
  2. Umjetnost i kulturna baština – promocija hrvatske kulture; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti; pomoć nadarenim umjetnicima;
  3. Zaštita okoliša – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;
  4. Znanost i sport – znanstveni projekti; projekti razvoja civilnog društva; poticanje kreativnosti i inovativnosti; poticanje i promicanje sporta; provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata; djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza; sportske pripreme, domaćim i međunarodnim natjecanjima; sportsko-rekreacijske aktivnosti građana; sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom;
  5. Humanitarno djelovanje – humanitarni projekti/programi; aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; podrška osobama s invaliditetom; zaštita i promicanje zdravlja;

UKUPNA VRIJEDNOST NATJEČAJA I IZNOSI DONACIJA

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 200.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 30.000,00 kuna

PRIJAVE NA NATJEČAJ

Pravo prijave imaju udruge upisane u Registar udruga, odnosno zaklade upisane u Zakladnu knjigu, i Registar neprofitnih organizacija.

Prijave na natječaj razmatrat će se isključivo ako prijavitelj udovoljava slijedećim uvjetima:

• upisan je u Registar udruga (za udruge) odnosno Zakladnu knjigu (za zaklade) Republike Hrvatske
• upisan je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
• registriran je kao udruga ili zaklada čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti za svoje članove ili treće osobe
• sjedište udruge ili zaklade nalazi se na području županija, gradova i općina u kojima posluje ACI d. d. (županije: Istarska, Primorsko – goranska, Zadarska, Šibensko – kninska, Splitsko – dalmatinska i Dubrovačko – neretvanska) te na tim prostorima aktivno djeluje
• uskladio je svoj statut s odredbama Zakona o udrugama (NN 74/2014.) odnosno odredbama Zakona o zakladama i fundacijama (NN 36/95, 64/01) ili je podnesen zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom uredu (što dokazuje potvrdom nadležnog Ureda državne uprave)
• osoba ovlaštena za zastupanje udruge ili zaklade (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) je u mandatu, što se potvrđuje izvatkom iz Registra udruga ili Zakladne knjige
• djeluje u službi općeg/zajedničkog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske te je svojim statutom opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja
• ispunjene su ugovorene obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te nema dugovanja ili nepodmirene druge obveze prema ACI d.d. i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, što potvrđuje izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruge ili zaklade
• ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza, te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, a protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge ili zaklade i voditelja projekta ne vodi se kazneni postupak i nisu pravomoćno osuđeni za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđeni za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) ili uvjetima javnog natječaja
• ima općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrole, te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima, prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge ili zaklade ili drugi odgovarajući način), odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta
• podmirio je sve doprinose i platio porez što se dokazuje potvrdom izdanom od strane Ministarstva financija – Porezne uprave
• ima usvojen Financijski plan i Program rada za 2018. godinu
• osigurao je organizacijske, ljudske, prostorne i djelomično financijske resurse za obavljanje djelatnosti sukladno Financijskom planu i Programu rada.

Pravo prijave nemaju:

• udruge koje nisu uskladile svoj statut s odredbama Zakona o udrugama (NN 74/14) odnosno zaklade koje nisu uskladile svoj statut s odredbama Zakona o zakladama i fundacijama (NN 36/95, 64/01) niti su podnijele zahtjev za usklađivanje statuta nadležnom uredu
• udruge ili zaklade koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija i/ili ne vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine broj 121/14)
• udruge ili zaklade kojima su odobrena i isplaćena sredstva temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata udruga iz donacija ACI d.d. u 2018. godini – prvo polugodište
• ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga koji nisu registrirani sukladno Zakonu o udrugama kao pravne osobe
• udruge ili zaklade koje su nenamjenski trošile prethodno dodijeljena sredstva iz javnih izvora (nemaju pravo prijave sljedeće dvije godine, računajući od godine u kojoj su provodile projekt)
• udruge ili zaklade koje su u stečaju
• udruge ili zaklade koje nisu ispunile obveze vezane uz plaćanje doprinosa ili poreza
• udruge ili zaklade čiji je jedan od osnivača politička stranka
• udruge ili zaklade koje se financiraju po posebnim propisima (npr. Zakon o studentskom zboru, Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Zakon o lovstvu, Zakon o vatrogastvu itd.)
• udruge ili zaklade koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 1. listopada 2018. godine do 15:00 sati

Sve prijave primljene izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

NAČIN PRIJAVE I DOSTAVE DOKUMENATA

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama ACI d.d. – www.aci-marinas.com

Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku šalje se preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja na porti sjedišta ACI d.d., Opatija), uz napomenu (Javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2018. godini –  drugo polugodište – NE OTVARATI), dok se dokumentacija u elektroničkom obliku dostavlja na CD-u, DVD-u ili USB sticku, u prilogu dokumentacije u papirnatom obliku, sve na adresu

ACI d.d. | Maršala Tita 151 | 51410 Opatija

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog natječaja.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, davatelj sredstava ne može davati prethodna mišljenja prijaviteljima o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

PROCJENA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA

Sve pristigle i zaprimljene prijave do donošenja Odluke o dodjeli sredstva i potpisa Ugovora proći će kroz proceduru definiranu Pravilnikom o dodjeli donacija i sponzorstava ACI d.d.  te obrascima za ocjenu prijava iz priloga natječajne dokumentacije.

KONTAKT I DODATNE INFORMACIJE

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: donacije@aci-club.hr

DOKUMENTI I OBRASCI

 

IZVJEŠTAJNA DOKUMENTACIJA

C2 – Obrazac opisnog izvještaja o provedbi financiranog projekta

C3 – Obrazac financijskog izvještaja o provedbi financiranog projekta

 

ZAPRIMLJENE PRIJAVE I NJIHOV STATUS

Sve zaprimljene prijave (16.10.2018.)

Prijave koje su ispunile propisane (formalne) uvjete natječaja (16.10.2018.)

Prijave koje nisu ispunile propisane (formalne) uvjete natječaja (16.10.2018.)

 

REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA

Rezultati Javnog natječaja za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2018. godini – drugo polugodište

ACI marine

Odaberi regiju:

Odaberi marinu:

Pregledaj marinu

ACI top novosti

Arhiva novosti